Planuję pozwać kontrahenta. Jakie koszty poniosę, jeżeli przegram?

Strona przegrywająca proces, oprócz utraty poniesionych opłat, będzie zobowiązana zwrócić przeciwnikowi koszty procesu (zwykle większość stawi wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata reprezentującego przeciwnika).

Zgodnie z art. 98 KPC w postępowaniu cywilnym panuje zasada, że strona przegrywająca sprawę jest obowiązana do zwrotu przeciwnikowi kosztów procesu. Na koszty procesu składają się przede wszystkim:

  • opłaty sądowe (od wniesienia pozwu, apelacji, innych pism podlegających opłacie);
  • wynagrodzenia biegłych powołanych w sprawie;
  • wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika przeciwnika lub zwrot niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika niebędącego radcą prawnym czy adwokatem;
  1. opłaty sądowe

Wysokość opłaty w konkretnej sprawie zazwyczaj zależy od wartości przedmiotu sporu (sumy dochodzonych kwoty). W sprawach o zapłatę, gdy przedmiot sporu wynosi ponad 20 000 zł opłata wynosi 5 % sumy roszczeń. W sprawach dotyczących kwot poniżej 20 000 zł opłata jest zgodna z widełkami określonymi w art. 13 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych. W przypadku, gdy stroną przegrywającą jest powód, opłata wniesiona wraz z pozwem czy apelacją – przepada. Jeżeli niekorzystny dla powoda wyrok zapadł wskutek uwzględnienia apelacji pozwanego, wówczas powód będzie zobowiązany również zwrócić pozwanemu opłatę od wniesionej przez niego apelacji.

  1. wynagrodzenie biegłych

W danej sprawie o zapłatę może być konieczne powołanie biegłych specjalistów – np. na okoliczność wyceny poniesionej szkody, jakości wykonanych prac czy dostarczonych towarów, prawidłowości funkcjonowania dostarczonego oprogramowania itp. Wysokość wynagrodzenia biegłych zależy od wielu czynników – stopnia skomplikowania sprawy, ilości powołanych biegłych, ich wykształcenia i stopnia naukowego (np. wynagrodzenie biegłych posiadających stopień profesora jest wyższe od wynagrodzenia biegłych będących doktorami) ilości materiału dowodowego.

  1. zwrot kosztów pełnomocnika  

Jeżeli strona wygrywająca sprawę jest reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego, wówczas może domagać się zwrotu jego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest zależne od wartości przedmiotu sporu i może wynosić do sześciokrotności stawki minimalnej określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Jeżeli przedsiębiorca występuje w sądzie sam lub jest reprezentowany przez swojego pracownika, wówczas przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu do sądu i równowartość utraconego zarobku wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma tych kosztów nie może jednak przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.