Czy bezpłatny zakaz konkurencji po rozwiązaniu B2B jest zgodny z prawem?

Umowy cywilnoprawne (B2B), inaczej niż stosunki pracownicze, nie gwarantują z mocy samego prawa odszkodowania dla zobowiązanego za czas wiążącego go po ustaniu współpracy zakazu konkurencji. Orzecznictwo sądowe jest jednak w tej kwestii niejednolite. Decydujące znaczenie powinna mieć dobrze sporządzona umowa uwzględniająca zasady współżycia społecznego.

Czytaj dalej

Jak zabezpieczyć poufność kodu źródłowego, który udostępniamy klientowi, jeżeli odmawia on podpisania NDA?

Prawna ochrona majątkowych praw autorskich przysługująca twórcy danego oprogramowania nie jest uzależniona od tego, czy to oprogramowania lub jego kod źródłowy będzie publicznie dostępny, czy też będzie trzymany w tajemnicy. Nawet w przypadku, gdyby kod źródłowy został wbrew intencji stron ujawniony, jego dalsze wykorzystanie przez podmiot nieuprawniony będzie stanowiło naruszenie praw „właściciela” danego utworu (oprogramowania).

Czytaj dalej