Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji i jakie są jego następstwa?

Czyn nieuczciwej konkurencji jest zdefiniowany ustawą. Ustawodawca wymienia przykładowy katalog tego rodzaju czynów. Prawo określa również konsekwencje ich zaistnienia i roszczenia z tym związane.

Gospodarka rynkowa opiera się na konkurencji, walki o rynki zbytu swoich produktów i o klienta. Rolą prawa w tym systemie jest zapewnienie, by owa rywalizacja opierała się na uczciwych i przejrzystych zasadach. Jedną z ustaw, która ma temu służyć jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pierwszej kolejności należy więc odpowiedzieć na pytanie, jak ustawodawca określa tego rodzaju czyn? Zgodnie z ustawą, art. 3 ust 1:

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Już pierwszy rzut oka na tą definicje pozwala wskazać na podstawowe przesłanki zaistnienia takiego czynu.

Po pierwsze, to działanie sprzeczne z prawem, ale również takie, które narusza dobre obyczaje, czyli pewne zasady moralne obowiązujące w obrocie gospodarczym. Po drugie sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami ma zagrażać lub naruszać interesom innego przedsiębiorcy lub klienta. Istotne jest, że wystarczy samo zagrożenie, nie jest konieczne zaistnienie naruszenia.

Warto również zwrócić uwagę, że słowa „innego przedsiębiorcy” wprost wskazują, iż sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji może być co do zasady wyłącznie przedsiębiorca.

Powyższy opis jest pewnego rodzaju klauzulą generalną dla czynów nieuczciwej konkurencji, które w dalszej części ustawy ustawodawca wymienił w sposób przykładowy. Tak ukształtowana definicja czynu nieuczciwej konkurencji ma wiec pozwolić na elastyczne stosowanie ustawy do zmiennych warunków rynkowych, pojawiających się nowych zjawisk czy nadużyć.

Sam ustawodawca, co istotne – przykładowo, wymienia następujące czyny nieuczciwej konkurencji: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

Ponownie należy podkreślić, iż są to wyłącznie przykłady, które klauzula generalna określona w Art. 3 ust. 1 ustawy ma uzupełniać.

Ustawa przewiduje również konsekwencje zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Na gruncie cywilnym przedsiębiorcy przysługują roszczenia o:

  1. zaniechanie niedozwolonych działań;
  2. usunięcie skutków niedozwolonych działań;
  3. złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  5. wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6. zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Istnieją również specyficzne roszczenia a także uprawnienia sądu związane z konkretnymi czynami nieuczciwej konkurencji. Watro również podkreślić, iż niektóre czyny nieuczciwej konkurencji mogą prowadzić do sankcji karnej np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Podsumowując, ustawodawca mając na względzie interesy tak przedsiębiorców jak i ich klientów wprowadził do polskiego porządku prawnego pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Pojęcie to ma formę klauzuli generalnej, odnoszącej się nie tylko do przepisów prawa, ale także dobrych obyczajów. Dodatkowo ustawodawca wskazał przykładowy katalog tego rodzaju czynów.  Prawo przewiduje również środki ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, tak o cywilnym, jak i karnym charakterze.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.