Za co powinien odpowiadać usługodawca w umowie outsourcingu personelu IT?

Negocjujemy z klientem warunki umowy, na podstawie której w ramach outsourcingu usług IT skierujemy do niego nasz zespół deweloperów, który będzie wspierał klienta w jego wewnętrznym projekcie. W jaki sposób określić naszą odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, skoro nie będziemy mieli wpływu na zakres prac zleconych przez klienta naszemu zespołowi?

Z perspektywy usługodawcy w umowie outsourcingu personelu IT najbezpieczniej wprost opisać dokładny model współpracy stron, oparty przede wszystkim na oddelegowaniu określonych członków personelu do świadczenia określonych w umowie usług. Należy od razu zaznaczyć, że w modelu tym usługodawca nie zobowiązuje się do realizacji określonego celu, np. w postaci oznaczonego projektu informatycznego, a jedynie przeznacza do dyspozycji usługobiorcy w określonym umową okresie zasoby swojego personelu. Umowa outsourcingu personelu stanowi więc umowę starannego działania, a nie rezultatu – rekomendujemy, aby wynikało to wprost z postanowień umowy.  W związku z powyższym kluczowym obszarem odpowiedzialności usługodawcy w umowach outsourcingu IT powinna być:

  • odpowiedzialność za deklarowane w umowie umiejętności członków personelu (np. wymagane technologie wraz z poziomem ich znajomości);
  • odpowiedzialność za umówioną dyspozycyjność członków personelu;
  • odpowiedzialność za działania lub zaniechania członków personelu (poza przypadkami w których postępowali zgodnie z wytycznymi lub poleceniami usługobiorcy).

Powyższe wynika z faktu, iż  zadania, do których przeznaczane są oddelegowane zasoby personelu dookreślane są przez samego usługobiorcę dopiero na etapie realizacji jego projektu informatycznego. Dlatego też usługobiorca nie zarządzający określonym projektem nie może brać na siebie odpowiedzialności za rezultat w postaci jego ukończenia (w całości bądź części), gdyż nie ma wpływu na postęp prac. Z resztą niejednokrotnie członkowie zespołu usługodawcy dołączający do projektu stanowią jedynie wsparcie dla już pracujących zespołów usługobiorcy bądź innych wykonawców projektów. Całkowicie zrozumiały jest natomiast wymóg posiadania przez członków delegowanego personelu określonych umiejętności i wiedzy, jak również jego dostępność w określonym czasie i miejscu. W związku z powyższym bardzo często stosowanym w umowach outsourcingu rozwiązaniem jest:

  • umożliwienie usługobiorcy wcześniejszego przetestowania umiejętności określonych osób, które mają wchodzić w skład delegowanego zespołu;
  • określenie obowiązków usługodawcy w przypadku zmian w składzie zespołu (zarówno trwałych np. z powodu zakończenia jego współpracy z usługodawcą, jak i tymczasowych – np. z powodu dłuższej nieobecności danego członka personelu).

Często w trakcie negocjacji osią sporu jest kwestią ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań i zaniechań członków personelu. O ile oczywistym może wydawać się kwestia ponoszenia przez usługodawcę odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez te osoby, a wynikająca z popełnionego przez nich deliktu, o tyle problematyczna może okazać się kwestia ewentualnych wad lub błędów tworzonego (lub współtworzonego) przez zespół usługodawcy oprogramowania, które wprost wynikając z wykonania wytycznych usługobiorcy. Z jednej strony ciężko uznać w tym wypadku odpowiedzialność usługobiorcy, skoro oddaje on zespół do dyspozycji usługobiorcy i nie ma wpływu na całościową realizację projektu. Jeżeli wady te wynikają z błędnego zarządzania projektem przez klienta usługodawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za tego typu błędy. Z drugiej strony usługodawca jest profesjonalistą, oddającym do dyspozycji usługobiorcy zespół specjalistów, dlatego często klienci oczekują aktywnego doradztwa ze strony delegowanego zespołu, a nie  jedynie bezrefleksyjnego wykonywania jego poleceń. Dlatego naszym zdaniem kluczowe w tym zakresie jest stworzenie precyzyjnych postanowień umownych określających, obok ustalonego modelu współpracy, również rolę zespołu usługodawcy w projekcie klienta.

Podstawa prawna:

– art. 3531 oraz art. 471-474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.