Wykonałem usługę bez podpisania umowy, klient nie chce zapłacić faktury. Co robić?

Wiele osób utożsamia zawarcie umowy z podpisaniem odpowiedniego dokumentu przez jej strony. Tymczasem, jeżeli w ustawie nie został zawarty nakaz zawarcia umowy w szczególnej formie – np. w formie pisemnej czy notarialnej – za ważną umowę będzie można uznać również porozumienie ustne czy mailowe, które będzie umożliwiało dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Ustalenie czy doszło do ważnego zawarcia umowy i jaka była jej treść

Przed rozpoczęciem dochodzenia zapłaty na drodze sądowej należy zrekonstruować treść umowy zawartej między stronami. Jeżeli umowa została zawarta mailowo należy ustalić, czy z maili wymienionych między stronami wynika, że została wyrażona wola – z jednej strony zlecenia wykonania konkretnej usługi, a z drugiej jej wykonania. To o czym zawsze warto pamiętać przy przyjmowaniu czy zlecaniu usługi, to możliwie dokładne jej określenie, tak żeby później uniknąć sporów czy to co zostało wykonane odpowiada oczekiwaniom zlecającego. Brak precyzyjnych ustaleń umożliwia kwestionowanie wykonania usługi i konieczności zapłaty wynagrodzenia. Należy pamiętać, że modyfikacje ustaleń dokonane przez strony w drodze wiadomości e-mail czy ustnie, również stanowią cześć umowy zawartej między stronami i obowiązują.

Kolejną istotną kwestią jest wynagrodzenie za wykonanie usługi. Najlepiej, jeżeli zostanie wprost określone między stronami, jaka jest wysokość należnego wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia. Jeżeli tak się nie stanie, nadal możliwe jest dochodzenie wynagrodzenia, jednak zlecający może skutecznie kwestionować wysokość wystawionej faktury.

Ustalenie podmiotu, do którego należy skierować roszczenie o zapłatę

Następnie należy ustalić, czy osoba, która zlecała wykonanie usługi w imieniu danego przedsiębiorcy była do tego odpowiednio umocowana – czy miała odpowiednie pełnomocnictwo lub była wskazana w CEIDG lub KRS jako osoba uprawniona do zawierania umów w imieniu danego podmiotu. Jeżeli osoba, która zawarła umowę nie była do tego uprawniona, wówczas umowa wymaga potwierdzenia przez osobę z odpowiednim umocowaniem. Brak potwierdzenia oznacza, że umowa jest nieważna, jednak nadal możliwe jest dochodzenie należności związanych z jej zawarciem bezpośrednio od osoby, która zlecała wykonanie usługi.

Wystąpienie z pozwem do sądu

Dochodzenie roszczeń należy zacząć od wysłania wezwania do zapłaty do kontrahenta, z wyznaczeniem terminu do uregulowania zaległości. Jeżeli kontrahent nadal będzie wzbraniał się od zapłacenia faktury, wówczas możliwe jest wystąpienie z pozwem do sądu – zależnie od sytuacji o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub o wydanie wyroku w zwykłym trybie. W pozwie konieczne będzie wykazanie, że umowa została zawarta i prawidłowo wykonana. Jeżeli uzgodnienia miedzy stronami były dokonywane mailowo, wówczas w większości przypadków wystarczające będzie załączenie do pozwu, poza wystawioną przez nas fakturą, wydruków wymienionych przez strony maili. Jednakże, jeśli ustalenia były dokonywane ustnie, wówczas udowodnienie zasadności roszczeń będzie znacznie trudniejsze i będzie się opierać głównie na przesłuchaniu świadków.

W przypadku, gdy między stronami przed wykonaniem umowy nie zostało uzgodnione należne wynagrodzenie, konieczne będzie udowodnienie zasadności kwoty widniejącej na fakturze. Wówczas należy powołać się na obowiązujący taryfikator, jeśli taki istnieje lub okoliczności wpływające na wysokość wynagrodzenia – czas potrzebny do wykonania usługi, poziom jej skomplikowania, stawki obowiązujące na rynku przy usługach tego rodzaju, czy szczególne kwalifikacje osoby wykonującej usługę. Może być konieczne również przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, który dokona wyceny wykonanej usługi.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.