Pozwałem kontrahenta, ale chcę się wycofać z procesu sądowego. Jak to zrobić? Jakie są koszty?

Najbardziej korzystne dla powoda jest cofnięcie pozwu przed rozpoczęciem rozprawy. Po rozpoczęciu rozprawy nadal jest możliwe cofnięcie pozwu, aż do wydania wyroku, jednak niezbędnym warunkiem jest zrzeczenie się roszczenia albo uzyskanie zezwolenia pozwanego na cofnięcie pozwu. Cofając pozew powód, niezależnie od momentu, w którym dochodzi do cofnięcia, powód musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów tak, jakby przegrał proces.

W postępowaniu cywilnym jest możliwe cofnięcie pozwu na każdym etapie postępowania aż do momentu uprawomocnienia się wyroku sądu pierwszej instancji lub przekazania apelacji sądowi drugiej instancji (art. 203 KPC). Wystarczy, że powód złoży oświadczenie o cofnięciu pozwu w piśmie procesowym lub ustnie do protokołu w czasie rozprawy. 

Najbardziej korzystne dla powoda jest cofnięcie pozwu przed rozpoczęciem rozprawy, ponieważ nie wymaga uzyskania zgody pozwanego. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, co oznacza, że jeżeli nie upłynął termin przedawnienia, możliwe jest ponowne wystąpienie z pozwem w tej samej sprawie. Postępowanie zostaje umorzone.

Po rozpoczęciu rozprawy nadal jest możliwe cofnięcie pozwu, aż do wydania wyroku, jednak niezbędnym warunkiem jest zrzeczenie się roszczenia albo uzyskanie zezwolenia pozwanego na cofnięcie pozwu. Procedura wygląda w ten sposób, że w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez pozwanego zawiadomienia o cofnięciu pozwu, ma on czas na wyrażenie zgody na to cofnięcie lub jej odmowę. Jeżeli pozwany w ciągu dwóch tygodni nie udzieli żadnej odpowiedzi, wówczas uznaje się, że wyraził zgodę na cofnięcie. W przypadku zrzeczenia się roszczenia, ponowne wystąpienie z pozwem w tej samej sprawie jest niedopuszczalne.

Cofając pozew powód, niezależnie od momentu, w którym dochodzi do cofnięcia, powód musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów tak, jakby przegrał proces. Przede wszystkim powód traci wniesioną opłatę od pozwu, a także musi ponieść koszty, które dotychczas zostały wygenerowane przez proces jak np. koszty opinii biegłych, czy koszty stawiennictwa świadków na rozprawie.

Ponadto, jeżeli pozwany złoży stosowny wiosek w ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o cofnięciu, powód będzie obciążony również kosztami poniesionymi przez pozwanego w związku z procesem – w tym kosztami wynagrodzenia jego pełnomocnika lub kosztami osobistego występowania w sądzie, jeśli pozwany nie miał profesjonalnego pełnomocnika. Wynagrodzenie pełnomocnika jest przyznawane zgodnie ze stawkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o opłatach za czynności adwokackie, stosownie do wartości przedmiotu sporu (sumy dochodzonych przez powoda kwot) oraz pracy dotychczas wykonanej przez pełnomocnika.  

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.