Jak zabezpieczyć poufność kodu źródłowego, który udostępniamy klientowi, jeżeli odmawia on podpisania NDA?

Prawna ochrona majątkowych praw autorskich przysługująca twórcy danego oprogramowania nie jest uzależniona od tego, czy to oprogramowania lub jego kod źródłowy będzie publicznie dostępny, czy też będzie trzymany w tajemnicy. Nawet w przypadku, gdyby kod źródłowy został wbrew intencji stron ujawniony, jego dalsze wykorzystanie przez podmiot nieuprawniony będzie stanowiło naruszenie praw „właściciela” danego utworu (oprogramowania).

Oczywiście nie oznacza to, że praw autorskich do utworu nie należy chronić. Ujawnienie kodu podmiotom nieuprawnionym prowadzi bowiem do utraty kontroli nad oprogramowaniem i rodzi ryzyko jego wykorzystania – nawet, jeżeli takie wykorzystanie jest nielegalne. Co więcej, niestety tego rodzaju naruszenia bardzo trudno wykryć, trudno więc pociągnąć do odpowiedzialności podmioty nielegalnie rozpowszechniające lub korzystające z oprogramowania.

Zgodnie z pytaniem przyjmujemy, że:

  • planują Państwo w przyszłości nadal wykorzystywać licencjonowane oprogramowanie  (np. „sprzedawać” licencje kolejnym klientom) – a zatem będzie ono udostępniane w ramach licencji niewyłącznej;
  • klient (licencjobiorca) nie chce być związany daleko idącymi zobowiązaniami do zachowania w poufności kodu źródłowego, który ma być mu udostępniony.

Dlatego w pierwszej kolejności rekomendujemy, aby podjęli Państwo próbę przekonania Klienta do zobowiązania (w umowie), że zachowa kod źródłowy w poufności. Najlepiej, aby złamanie tego zobowiązania zagrożone było karą umowną – to ułatwi Państwu ewentualne dochodzenie roszczeń, a zatem w praktyce zwiększy ochronę Państwa własności intelektualnej.

Jeżeli na zobowiązanie do zachowania poufności nie ma szans i godzicie się Państwo z ryzykiem, które niesie brak takiego zobowiązania: rekomendujemy przynajmniej wskazanie wprost w umowie licencyjnej poufnego charakteru przekazanego kodu źródłowego i podkreślenie, że stanowi on tajemnicę Państwa przedsiębiorstwa i jest chroniony prawnie. Oczywiście w umowie warto również podkreślić zakaz udzielania sublicencji, bądź przenoszenia uprawnień z tytułu licencji na inny podmiot. Państwa Klient powinien być jednocześnie świadomy tego, że tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona nie tylko na mocy ustaleń stron (zawartych w samej umowie licencyjnej lub osobnej umowie o zachowaniu poufności), ale również przez przepisy prawa. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. (Zgodnie z przepisami, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.)

Podsumowując, niezależnie od tego, czy klient chce wprost zobowiązać się do zachowania kodu źródłowego w poufności, pozostanie on zobowiązany do jego ochrony tak długo, jak będzie on stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Kluczowe jest przy tym Państwa zastrzeżenie o poufnym charakteru przekazywanego kodu źródłowego. Rekomendujemy też wyraźne zastrzeżenie w umowie licencyjnej, jakie działania klienta w stosunku do ujawnionego mu kodu źródłowego są dozwolone, a jakie wprost zabronione.

Podstawa prawna:

  • art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1231)
  • art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.