Jak możemy zareagować na nieprawdziwe negatywne komentarze i niesłuszne oceny w internecie?

Każda osoba fizyczna jak i prawna ma prawo domagać się ochrony swojego dobrego imienia. Z drugiej jednak strony nie z każdym negatywnym czy niesprawiedliwym, w odczuciu przedsiębiorcy, komentarzem można walczyć na drodze prawnej.

Ocena, czy komentarz jest zniesławiający

Granica miedzy dozwoloną krytyką, a niedozwolonym naruszeniem dobrego imienia jest nieostra. Najłatwiejsze jest skategoryzowanie komentarzy dotyczących zaistniałych (lub nie) faktów. W przypadku komentarza dotyczącego np. opóźnienia w realizacji zamówienia jest możliwe dokonanie oceny, czy zawiera on prawdziwe informacje. Jeżeli nie, wówczas możliwe jest dochodzenie ochrony dobrego imienia. Nieco inaczej wygląda to w przypadku opinii, które nie podlegają ocenie w kategoriach prawda/fałsz, ale dotyczą subiektywnych odczuć komentującego np. niespełnienia przez towar bądź usługę oczekiwań odbiorcy. W tym przypadku należy dokonać oceny treści krytyki, celu dla którego jest podjęta oraz sposobu jej wyrażenia – czy zawiera słowa wulgarne bądź obraźliwe.

Sposoby ochrony

zwrócenie się do administratora portalu czy forum internetowego z żądaniem usunięcia komentarza

Administrator ma obowiązek usunąć komentarze obraźliwe i niezgodne z regulaminem portalu czy forum, jednak decyzję czy dany komentarz spełnia te przesłanki podejmuje samodzielnie, w związku z czym komentarz nie zawsze zostanie usunięty zgodnie z żądaniem. Jest to jednak etap, od którego warto rozpocząć dochodzenie swoich praw, ponieważ pozwala na najszybsze uzyskanie pożądanego rezultatu – usunięcia komentarza.

wystąpienie z prywatnym aktem oskarżenia

Zgodnie z art. 212 KK zniesławienie jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że pokrzywdzony samodzielnie, bez uczestnictwa prokuratora, składa akt oskarżenia do sądu i podobnie jak w procesie cywilnym musi przedstawiać dowody na poparcie swojego oskarżenia   – w tym przypadku będą to przede wszystkim zdjęcia czy screeny zniesławiającego komentarza.

To, czy w danej sprawie bardziej korzystne jest wystąpienie z prywatnym aktem oskarżenia czy z pozew w postępowaniu cywilnym zależy od okoliczności konkretnej sprawy: charakteru danego komentarza czy celu jaki chcemy uzyskać – czy zależy nam na usunięciu komentarza i zadośćuczynieniu, czy przede wszystkim na ukaraniu sprawcy. Przy czym warto pamiętać, że w postępowaniu karnym również jest możliwe dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie dobrego imienia.

W dużym uproszczeniu procedura wygląda w ten sposób: jeżeli pokrzywdzony zna dane autora komentarza, składa prywatny akt oskarżenia do sądu. Jeżeli nie, wówczas składa na policję pisemnie lub ustnie skargę, w której opisuje sprawę i domaga się ustalenia sprawcy. Policja po ustaleniu sprawcy i zabezpieczeniu dowodów przekazuję skargę do sądu.

wystąpienie z pozwem cywilnym

W postępowaniu cywilnym można domagać się usunięcia komentarza, przeprosin, sprostowania, odszkodowania – jeżeli wystąpiła szkoda materialna w związku z komentarzem – czy też zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz swoją lub wybranej organizacji charytatywnej.

Należy pamiętać, że w pozwie konieczne jest podanie danych osobowych pozwanego. W celu ustalenia tożsamości autora komentarza pokrzywdzony może wystąpić do administratora portalu czy forum o podanie numeru IP komentującego, a następnie próbować ustalić dane osobowe w oparciu o nr IP u dostawcy usług internetowych. W przypadku odmowy, możliwe jest złożenie skargi do UODO, który może nakazać udostępnienie danych.

Ważne: okres obowiązkowego przechowywania danych to jedynie 12 miesięcy – po tym terminie ustalenie autora komentarza może być niemożliwe.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.