Jak dać klientowi możliwość rozwijania oprogramowania, które chcemy sprzedawać także innym?

Najlepszym rozwiązaniem będzie odpowiednio skonstruowana umowa licencji niewyłącznej. Pozwoli ona Państwa klientowi na korzystanie z oprogramowania w określony sposób oraz ureguluje zasady dostępu do kodów źródłowych i korzystania z nich.

Dzięki zastosowaniu modelu licencji niewyłącznej majątkowe prawa autorskie do oprogramowania pozostaną u Państwa. Tym samym będziecie Państwo nadal mogli wykorzystywać całość lub fragmenty swojego kodu przy tworzeniu innych rozwiązań w przyszłości lub udzielić kolejnej licencji na to samo oprogramowanie innemu klientowi.

Zakładamy, że Państwa klient chce uzyskać dostęp do kodu źródłowego w celu samodzielnego rozwoju oprogramowania. Dlatego umowa licencyjna powinna regulować prawa i obowiązki klienta związane z dostępem do kodu źródłowego, w kontekście jego potrzeb i oczekiwanych przez Państwa ograniczeń. Klient powinien być uprawniony przynajmniej do:

  • dostępu do kodu źródłowego (w ustalony, właściwy sposób),
  • zwielokrotniania kodu źródłowego,
  • modyfikacji oprogramowania (ewentualnie również do zlecania jego opracowania/modyfikacji podmiotom trzecim, jeżeli tak postanowią strony umowy licencyjnej),
  • korzystania ze zmodyfikowanego oprogramowania.

Dodatkowo, w naszej ocenie warto dodatkowo zastrzec w umowie licencyjnej, że nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania po modyfikacjach dokonanych przez klienta (ingerencji w kod źródłowy).

Można rozważyć także, czy chcieliby Państwo zagwarantować sobie dostęp do modyfikacji oprogramowania dokonanych przez Klienta i możliwość korzystania z nich (można to zastrzec w umowie licencyjnej).

W celu właściwego zabezpieczenia Państwa interesów umowa może również przewidywać szereg obostrzeń i obowiązków po stronie klienta (licencjobiorcy), np.:

  • wyraźny zakaz sublicencjonowania (udzielania dalszych licencji) Państwa oprogramowania oraz licencjonowania oprogramowania, które klient wytworzy korzystając z dostarczonego przez Państwa kodu źródłowego,
  • obowiązek zachowania w poufności przekazanego kodu źródłowego i nieujawniania go osobom trzecim.

Podstawa prawna:

– art. 2 i art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1231)

Photo by Shahadat Rahman on Unsplash

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.