Czy prawo wskazuje formę dla przeniesienia autorskich praw majątkowych?

Dla ważnego i zgodnego z prawem przeniesienia autorskich praw majątkowych konieczna jest forma pisemna. Jest to forma zastrzeżona pod rygorem nieważności.

Ułatwiony obieg informacji w sieci, coraz częściej pojawiające się w obrocie podpisy w formie elektronicznej czy dokumentowej niewątpliwie ułatwiają zawieranie umów. Klasyczna forma papierowa nie jest już częstokroć koniecznością gospodarczą, niemniej prawo nadal rezerwuje ją dla niektórych zobowiązań. W przypadku prawa autorskiego, należy wskazać, iż rozróżnia się w zakresie formy przeniesienie praw autorskich od udzielenia licencji niewyłącznej. W przypadku przeniesienia praw autorskich oraz licencji wyłącznej ustawodawca przewidział formę pisemną. Do zawarcia licencji niewyłącznej może dojść natomiast w dowolnej formie, także ustnej. Konieczne jest przy tym wskazanie, że forma pisemna jest zastrzeżona do przeniesienia praw autorskich pod rygorem nieważności, co oznacza bezwzględną nieważność czynności dokonanej bez zachowania formy. Z punktu widzenia potencjalnego nabywcy niedopilnowanie tego elementu może więc prowadzić do bardzo daleko idących skutków gospodarczych.

Czym jest forma pisemna? W świetle polskiego prawa to oczywiście przede wszystkim złożenie własnoręcznego podpisu pod fizycznym dokumentem. Najczęściej dochodzi do złożenia podpisów przez obiec strony na tym samym egzemplarzu umowy, aczkolwiek dopuszczalna jest również wymiana dokumentów zawierających oświadczenia woli i podpisanych przez daną stronę.

Czy coraz popularniejsza forma elektroniczna może być uznana za formę pisemną? Tak, aczkolwiek nie każda jej postać. W świetle Kodeksu Cywilnego z formą pisemną została zrównana forma elektroniczna opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 781 § 2 KC). Oznacza to, że nie każdy „podpis elektroniczny” dostępny na rynku będzie utożsamiany z podpisem zrównanym z formą pisemną, co w przypadku umów przenoszących autorskie prawa majątkowe ma kluczowe znaczenie.

Warto również wskazać, iż nie jest utożsamiana z formą pisemną tzw. forma dokumentowa,             tj. oświadczenie woli w formie dokumentu, gdzie dokumentem jest: „nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią” np. email.

W kontekście nieważności czynności prawnej należy zastanowić się, czy dopuszczalny jest wniosek, że nieważne przeniesienie autorskich praw majątkowych może być uznane za licencję niewyłączną, która może być zachowana bez szczególnej formy? W literaturze prawniczej pojawiają się głosy dopuszczające tego rodzaju konwersje w przypadku sytuacji gdy przemawia za tym interes twórcy, a wola stron nie pozostawia wątpliwości co do ich intencji, aczkolwiek stanowisko to nie jest przyjęte powszechnie.

Podsumowując, przenosząc autorskie prawa majątkowe należy zwrócić szczególną uwagę na formę czynności prawnych. By uniknąć niepotrzebnych komplikacji należy zachować formę pisemną (lub zrównaną z nią forma elektroniczna opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Forma pisemna jest również przewidziana dla licencji wyłącznej. Licencje zwykła (niewyłączną) można natomiast zastrzec w każdej formie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.