Czy możemy włączyć do portfolio prace kontraktorów IT sprzed rozpoczęcia współpracy?

Software house (agencja interaktywna lub inna firma IT) może umieścić w portfolio prace kontraktorów sprzed rozpoczęcia współpracy tylko po spełnieniu określonych warunków. Należy być ostrożnym, ponieważ takie wykorzystanie wcześniejszej twórczości wiąże się z określonymi ryzykami.

Tylko spełnienie określonych warunków pozwala na włączenie do portfolio prac kontraktorów z okresu sprzed rozpoczęcia z nimi współpracy. Mówimy o sytuacji, gdy kontraktor nawiązuje współpracę, stając się częścią grupy podmiotów działających pod marką software house’u, zachowując przy tym podmiotowość prawną, np. samozatrudniony staje się częścią personelu B2B innego przedsiębiorcy. Gdy kontraktor kontynuuje działalność we współpracy z software housem pod jego marką, wykorzystanie dla celów marketingowych prac kontraktora, czy też jego potencjału, wiedzy lub doświadczenia, sprzed rozpoczęcia z nim współpracy, nie zawsze będzie możliwe.

Wykorzystanie prac, wykonanych przez kontraktora przed rozpoczęciem współpracy z software housem dla klientów / pracodawcy, zwykle wymaga wyraźnej zgody tych podmiotów. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, taki klient / pracodawca najprawdopodobniej zapewnił sobie nabycie praw własności intelektualnej od kontraktora, a to oznacza, że kontraktor nie może dysponować tymi prawami. Po drugie, prace wykonane dla klienta / pracodawcy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa klienta / pracodawcy. Po trzecie, umowa pomiędzy klientem /pracodawcą, a kontraktorem może nakładać na niego określone obowiązki, których niedotrzymanie może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą kontraktora.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy do portfolio software house’u mają zostać włączone utwory, które nie zostały wykonane na zamówienie klienta / pracodawcy kontraktora, np. koncepty, projekty, wizualizacje, zdjęcia stworzone i wykorzystywane w działalności własnej kontraktora. Jako przykład można wskazać umieszczanie zawartości na platformie dla projektantów i twórców cyfrowych. W takim przypadku konieczne jest nabycie od kontraktora przysługujących mu autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych oraz uregulowanie spraw związanych z korzystaniem z autorskich praw osobistych. Sposób włączenia prac do portfolio nie może też wprowadzać w błąd podmiotów do których portfolio jest adresowane. Podanie nieprawdziwych informacji mogłoby narazić software house na odpowiedzialność, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Można natomiast podać informacje o nabytych utworach w sposób, który powiąże utwory i ich twórcę z software housem, na przykład poprzez wskazanie, że twórca należy do zespołu software house’u, albo z nim współpracuje.

Podobnie w przypadku referencji, które klient / pracodawca wystawia kontraktorowi, a które mają być wykorzystane w portfolio software house’u. Klient / pracodawca powinien zgodzić się na wykorzystanie referencji, w tym konkretnie w celach reklamowych. Włączenie do portfolio utworów klienta / pracodawcy bez jego zgody, narażałoby software house na odpowiedzialność odszkodowawczą, jak również prawdopodobnie skutkowałoby koniecznością usunięcia utworów z portfolio. Ujawnienie w ten sposób informacji o współpracy z klientem / pracodawcą, mogłoby też narazić software house lub kontraktora na odpowiedzialność, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Odrębnym tematem jest powoływanie się w portfolio na potencjał, wiedzę i doświadczenie kontraktora sprzed nawiązania współpracy. Software house może być tym zainteresowany w przypadku, gdy nie dysponuje wiedzą lub doświadczeniem w danej dziedzinie lub chce być bardziej wiarygodnym dla swoich partnerów biznesowych. Potencjał, wiedza, czy doświadczenie nie stanowią dobra materialnego, czy też niematerialnego, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Stanowią składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzielą byt prawny danego przedsiębiorstwa. Powoływać się na potencjał, wiedzę, czy doświadczenie kontraktora można zatem jedynie w kontekście współpracy z nim, a na pewno nie w taki sposób, który sugerowałby, że przysługują lub zostały nabyte przez software house, który „chwali się” nimi w portfolio. Ponownie jednak dopuszczalne powinno być wskazanie, że danym potencjałem, wiedzą i doświadczeniem dysponują osoby należące do zespołu software house’u lub współpracujące z software housem.

Podsumowując, software house może wykorzystać prace wykonane przez kontraktora przed rozpoczęciem współpracy, jeżeli:

  • w przypadku umieszczenia w portfolio utworów kontraktora – nabył od kontraktora prawa własności intelektualnej;
  • w przypadku umieszczenia w portfolio utworów wykonanych dla klienta kontraktora / pracodawcy – uzyskał zgodę tego klienta / pracodawcy;
  • w przypadku umieszczenia w porfolio referencji od klienta / pracodawcy kontraktora – uzyskał zgodę tego klienta / pracodawcy;
  • w przypadku powołania się w portfolio na potencjał, wiedzę i doświadczenie kontraktora – wskazał, że potencjałem, wiedzą, doświadczeniem dysponuje kontraktor należący do software house’u lub współpracujący z nim, lecz nie on sam – takie oświadczenia nie mogą wprowadzać w błąd adresata.

Podstawa prawna: art. 55[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 8, art. 16, art. 17, art. 41 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 11, art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.)

Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.